ŽEIMELIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS SKELBIMAS
APIE ATRANKĄ Į TARYBOS NARIUS

 

 

              Žeimelio žemės ūkio mokykla (nuo 2019 m. sausio 1 d. – Žeimelio technologijų ir paslaugų mokykla) skelbia socialinių partnerių atstovų į mokyklos tarybą atranką.
              Vadovaujantis Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1034 „Dėl Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, socialiniams partneriams taikomi šie atrankos kriterijai:
              1. turi turėti juridinio asmens statusą;
              2. turi veikti nepertraukiamai bent trejus metus;
              3. dėl jo neturi būti galiojančio apkaltinamojo teismo nuosprendžio;
              4. jam neiškelta bankroto byla arba bankroto procesas nevykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;
              5. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir ji nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
              Kandidatams nustatomi šie specialieji reikalavimai:
              1. turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;
              2. turėti ne mažesnę nei 1 metų veiklos, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų rengimu, praktiniu mokymu, darbuotojų atranka ir įdarbinimu, asmenų integravimusi į darbo rinką, patirtį.
              Kandidatai, ketinantys dalyvauti atrankoje Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklos tarybos nario pareigoms užimti, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje, pateikia šiuos dokumentus:
             1. prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma);
             2. juridinio asmens statusą patvirtinančio dokumento kopiją;
             3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
             4. aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
             5. profesinės veiklos aprašymą, patvirtinantį atitiktį 2-ajam specialiajam reikalavimui;
             6. socialinio partnerio, kurį atstovauja, skyrimo raštą;
             7. nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašo priedas).
             Dokumentai, pateikiami asmeniškai, ar registruotu laišku, ir priimami: Vytauto Didžiojo g. 20A, Žeimelis.

narių į tarybas atrankos aprašas

Nepriekaištingos reputacijos deklaracija