MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

  1. Mokinys turi teisę:

24.1. pagal savo gebėjimus, bei poreikius  mokytis mokykloje ir įgyti profesiją,  pagrindinį ir vidurinį  išsilavinimą.

24.2. nuolat ugdyti savo gebėjimus, savarankiškai gilinant žinias ir plečiant savo akiratį;

24.3. keisti mokymosi programą, pereiti iš vienos profesinio mokymo programos į kitą, vadovaujantis ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašu;

24.4. keisti pasirinktą dalyką, kursą, dalyko modulį, jeigu gauna teigiamą įvertinimą už praėjusį to dalyko mokymosi laikotarpį (Mokinio žinių įvertinimas įrašomas į įsiskolinimo lapelį).

24.5. naudotis  mokyklos skaitykla, biblioteka, sporto sale, kabinetais, dirbtuvėmis, valgykla;

24.6. gauti stipendiją pagal Vyriausybės patvirtintą stipendijų mokėjimo tvarką bei mokyklos stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus;

24.7. gyventi  mokyklos bendrabutyje, pateikę raštišką prašymą, mokant nustatytą mokestį už  paslaugas;

24.8. gauti  informacinę  pagalbą;

24.9. gauti akademines atostogas vieniems metams dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros;

24.10. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

24.11. gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą bei informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią  informaciją;

24.12. įstatymu numatyta tvarka ginti savo teises;

24.13. dalyvauti mokyklos savivaldoje ir neformaliojo švietimo veikloje, burtis į jaunimo organizacijas, kurių  veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, dalyvauti visuomenės gyvenime, susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

24.14. direktoriui pateikti klausimus arba prašymus raštu ir per dešimt dienų gauti atsakymą;

24.15. laikyti vidurinės mokyklos brandos ir asmens įgytų kompetencijų egzaminus Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

24.16. mokinys, nutraukęs mokymąsi, teisės aktų ar sutarčių nustatyta tvarka gali jas atnaujinti toje pačioje mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje;

24.17. naudotis mokinių kelionės į/iš mokyklos išlaidų apmokėjimu pagal LR transporto lengvatų įstatymą, savivaldybės ir  mokyklos patvirtintą tvarką .

  1. Mokinys privalo:

25.1. nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties ir nevėluoti į pamokas, laikytis sudarytos mokymo sutarties sąlygų, mokyklos tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

25.2.  stropiai mokytis, lavinti savo gebėjimus, plėsti ir gilinti kultūrinius interesus;

25.3. gerbti pedagogus, bendramokslius ir kitus mokyklos bendruomenės narius, deramai atstovauti mokyklai viešajame gyvenime;

25.4. laikytis  asmens higienos normų, domėtis sveikatos priežiūros klausimais, dalyvauti vykdomuose sveikatingumo renginiuose;

25.5. laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinių reikalavimų, juos pažeidus, mokiniai gali būti nubausti teisės aktų nustatyta tvarka;

25.6. atvykti į mokyklą su tvarkinga apranga; pamokų metu paltus  ir striukes palikti rūbinėje;

25.7. praleidęs pamokas dėl kokių nors priežasčių, mokinys privalo pateikti atleidimo prašymą su  tėvų (rūpintojų) parašu arba gydytojo išduota pažyma;

25.8. tausoti mokyklos turtą, būti atsakingam už darbo vietos inventorių, mokymo priemones, atsakyti už  mokyklai  padarytą materialinę žalą įstatymų numatyta tvarka, atlyginti nuostolius;

25.9. Kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, neskriausti už save silpnesnių mokinių, sveikintis su visais mokytojais ir mokyklos svečiais, nekviesti į mokyklą pašalinių asmenų. Nevartoti prievartos, necenzūrinių, šiurkščių žodžių, nesmurtauti, neišnaudoti kitų mokinių, nerūkyti, nevartoti alkoholio, energetinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų mokykloje ir už jos ribų.

25.10. pamokų bei kitų renginių metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu ir kitomis technologinėmis priemonėmis asmeniniais tikslais, elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos/renginio rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;

25.11. esant aukštesnei kaip 180C temperatūrai patalpose nedėvėti striukių, paltų, kepurių;

25.12. sporto salėje būti tik su sportine apranga ir avalyne;

  1. Už mokinių elgesio taisyklių nesilaikymą mokinys gali būti baudžiamas mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nurodytomis bausmėmis.

 

 

VII. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 

             

  1. Mokinių materialinis skatinimas ir drausminimas vykdomas pagal direktoriaus 2015-01-19 įsakymu Nr. 1V-10 Žeimelio žemės ūkio mokyklos Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus.
  2. Mokiniai materialiai skatinami už gerą mokymąsi, pamokų lankomumą, aktyvų dalyvavimą dalykinėse olimpiadose, viktorinose, konkursuose, sportinėse varžybose, meno saviveikloje;
  3. Mokiniai taip pat gali būti skatinami:

29.1. mokytojo, grupės vadovo žodine padėka;

29.2. mokyklos direktoriaus žodine padėka, padėkos raštas;

29.3. padėkos laišku mokinio tėvams (rūpintojams);

  1. Nuobaudos mokiniams gali būti skiriamos už mokyklos nuostatų, mokinių elgesio taisyklių, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse bei viešosios tvarkos pažeidimus:

30.1. mokyklos darbuotojo pastaba;

30.2. pokalbiai vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;

30.3. direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba, papeikimas;

30.4. šalinimas iš mokyklos.